NORTHERN
Shin Kong Mitsukoshi Taipei A11
Shin Kong Mitsukoshi Taipei A11
  • ADDRESS
  • TEL
    0909-223-546
  • OPEN

    2023.08.02-09.30
    11:00-21:30 (Sun. to Thu.) ; 11:00-22:00 (Fri. to Sat.)

  • LOCATION